Podmínky, pravidla

...

Podmínky seznamovacího letu

- cestující, kteří se účastní seznamovacího letu, jsou pod neustálým dohledem osoby odpovědné za organizaci a jejich pohyb po letišti/na provozním místě je usměrňován těmito osobami.

- cestující, kteří se účastní seznamovacího letu, jsou k letadlu přiváděni a od letadla odváděni buď odpovědnými osobami , nebo velitelem letadla.

- otevření kabiny letadla, nastupování a vystupování cestujících je možné pouze po úplném zastavení motoru letounu a za účasti odpovědných osob, nebo velitele letadla.

- cestující budou upozorněni na možné následky v případě nesprávného zhodnocení svého zdravotního stavu (srdeční vada, vysoký krevní tlak, nemoci dýchacích cest, apod.).

- z důvodu zachování bezpečnosti seznamovacího letu nebude tento umožněn osobám, které jsou pod zjevným vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu.

- děti do 15 let se mohou seznamovacího letu zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce, který také odpovídá za jejich chování na letišti/provozním místě.

- doporučený minimální věk dítěte, které se může seznamovacího letu zúčastnit, je 8 let.

- na místě provádění seznamovacích letů bude veden seznam osob na palubě letadla, který bude obsahovat: jméno, adresu a datum narození.

- budou přijata odpovídající opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

- celková hmotnost pro pasažéry je max. 250 Kg, kde pasažér může vážit max. 120 Kg. Limitní model pro uskutečnění letu je: 115 Kg + 115 kg + dítě 20 kg. Jde o omezení konstrukce letadla a sedaček.


1. Obecná ustanovení a definice obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a Aeroklubem Liberec s.z., se sídlem: Ostašovská 569/65, Liberec11, 46001, IČO: 46744215 (dále jen prodávající) uzavřené prostřednictvím systému elektronické objednávky na www.aeroklubliberec.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.aeroklubliberec.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mailem odeslaným na adresu prodávajícího.

1.6 Certifikáty objednané u společnosti Aeroklub Liberec z.s. jsou platné po dobu 1 roku od data vystavení. Prodloužení je možné na základně uhrazení poplatku za prodloužení, viz ceník na www.aeroklubliberec.cz.


2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej certifikátu prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností Aeroklub Liberec z.s.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace), cena za certifikát a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím zaplacením. Po zaplacení certifikátu pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání certifikátu. V případě stornování zaplacené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu certifikátu "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním certifikátu došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů vetně odvedeného DPH za celou uhrazenou částku.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal certifikát nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky

- Druh certifikátu se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí certifikátu. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

- Kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

- Pokud kupující již certifikát obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

- certifikát nesmí být uplatněný (prolétaný)

- zašlete spolu s dokladem o koupi - daňový doklad

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení Vám peníze za certifikát zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení certifikátu.

Tištěný certifikát musí být zaslán doporučeně. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány. Tato podmínka se nevztahuje se na certifikát vystavený a doručený v elektronické podobě.

Důvody k odstoupení od smlouvy nejsou

1, neuskutečnění letu z důvodu špatného počasí

2, neuskutečnění letu z důvodu servisní odstávky letounu

3, zákazník si rozmyslí, že voucher neuplatní

v 1. a 2. případě poskytovatel letů nabídne zákazníkovi náhradní termín a v případě expirace certifikátu také bezplatné prodloužení do data náhradního termínu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky.

Kupující bere na vědomí,


5. Cenové podmínky

5.1 Cena certifikátu představuje cenu za celé letadlo včetně DPH 21%

5.2 Aktuální ceník je uveden na stránkách: www.aeroklubliberec.cz

5.3 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.4 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK


6. Poštovné a balné

6.1 Společnost Aeroklub Liberec z.s. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH

6.3 Při osobním odběru nebo v případě elektronického certifikátu se poštovné neúčtuje.


7. Podmínky a možnosti platby za certifikát

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Aeroklub Liberec z.s. uvedeny v mailové notifikaci.

7.2 Hotově dle podmínek uvedených v mailové notifikaci na základě vystaveného příjmového peněžního dokladu.

7.3 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit dodání certifikátu do doby, kdy bude cena uhrazena.


8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného certifikátu) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem.

8.3 Certifikát je dodán prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka vždy obsahuje daňový doklad. Případně elektronicky na e-mailovou adresu.

8.4 Certifikát je k dispozici také k osobnímu odběru po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k certifikátu přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Certifikát dodáváme výhradně na území České republiky.


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Ke každému certifikátu zakoupenému ve společnosti Aeroklub Liberec z.s. je při jeho dodání kupujícímu přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční doklad. V případě elektronického objednání certifikátu je daňový doklad dodán v elektronické podobě.

9.2 Při převzetí certifikátu je kupující povinen zkontrolovat zda se jedná o certifikát, který byl objednán.

9.3 Reklamaci certifikátu je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Aeroklub Liberec z.s.

Ostašovská 569/65

Liberec 11

460 01


10. Ochrana osobních dat

10.1 Společnost Aeroklub Liberec z.s. se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech. Veškerá vaše osobní data jsou po uplatnění/propadnutí certifikátu z našeho serveru bezpečně smazána.

10.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

10.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.